Syfte

Denna rapport är en sammanställning av biltrafikens storlek på trafikledsnätets olika delar inom Göteborg. Syftet är att på ett enkelt och lätt tillgängligt sätt redovisa trafikens storlek och förändring sedan 1970.

Trafikdatabas

Rapporten är ett utdrag ur den databas där trafikmängdsuppgifter kontinuerligt lagras.

Trafikmängdsuppgifter

Det som redovisas i rapporten är dels årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD), tung trafik och max-tim em. Med ÅMVD menas medelvärdet av dygnstrafikflödena i respektive gatusnitt för alla helgfria måndagar - fredagar under respektive år. Med tung trafik menas fordon som har en vikt över 3,5 ton. Med maxtimtrafik em, menas maxtimtrafikens typvärde, dvs. största trafikmängd under en timme på eftermiddagen en normal vardag. Maxtimtrafiken redovisas dessutom riktningsuppdelad där så är möjligt.

Hastigheter

De hastighetsuppgifter som redovisas är skyltad hastighet, median hastighet och 85-percentilen för respektive gatusnitt där hastighetsmätningar gjorts. Uppmätta hastighetsuppgifter är ett medelvärde för hela dygnet. Med medianhastighet menas att hälften av alla bilar har en hastighet, som är lika med eller lägre än angiven hastighet och med 85-percentil avses att 85 procent av bilarna har en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet. Medianhastighet som är markerad med en * anger att hastigheten avser medelhastighet istället.

Förkortningar

Med förkortningarna Mot C och MC avses trafik i riktning mot centrum. Med centrum avses den första gatan som är angiven som första gata i ”Delsträcka”. Som exempel kör trafiken på A Odhners Gata mot centrum när den kör mot Marconimotet. Från C och FC är motsvarande från centrum och i detta fall trafik mot Victor Hasselblads gata.

Tillförlitlighet

Säkerheten i de redovisade trafikmängdsuppgifterna går inte att ange med statistiska tillförlitlighetsmått då insamlingsför- farandet inte kan grundas på någon statistisk urvals- och skattningsmetod. För skattning av ÅMVD har indexmetoden använts. Metoden innebär att man med utgång från kända års-, vecko- och dygnsvariationer för trafiken kan normera ett speciellt dygn till ett årsmedelvärde.

Observera

De redovisade ÅMVD-värdena är ej exakta medelvärden utan skattningar baserade på mätningar och därmed behäftade med en viss osäkerhet.